عاطفهورزی و ابراز محبت

یک رابطه عاشقانه چند جزء یا رکن حیاتی دارد: احساس ایمنی، احساس مراقبت و محافظت، احساس راحتی و احساس تأیید شدن و تحسین. عاطفهورزی مشکل اصلی رابطه عاشقانه است و به یک معنا این اجزای حیاتی را به طور نمادین نشان میدهد. عاطفهورزی به شکلی بیانگر ابراز مراقبت و توجه است، یعنی عامل اصلی خوشبختی زوجها در زندگی مشترک. وقتی زن یا شوهری به همسر خویش عاطفه نشان میدهد، دو پیام برای او میفرستد:

۱ـ تو برای من اهمیت بسیاری داری و بنابراین، با تمام وجودم از تو مراقبت و به تو توجه میکنم.

۲ـ من به مشکلاتی که برایت پیش میآید حساسیت دارم (نگران میشوم) و وقتی به من نیاز داری، در کنارت خواهم بود.

این پیامهای نهفته در عاطفهورزی و ابراز عشق به همسر چنان اهمیتی دارند که گفته میشود عاطفهورزی چسب و ملاط روابط عاشقانه است، یعنی عامل تحکیمکننده و مودتبخش زندگی مشترک. نبود عاطفهورزی در یک زندگی مشترک بهتدریج به بیگانگی زن و شوهرها منجر میشود و وجودش آنان را از نظر عاطفی به هم پیوند میزند. اما یک سؤال. چگونه میتوانید بفهمید که به ابراز محبت همسرتان نیاز دارید؟ پاسخ هر چند ساده است، متأسفانه عدهای از زن و شوهرها آن را نمیدانند. اگر وقتی همسرتان به شما ابراز محبت و عشق و عاطفه میکند، احساس (یا فکر) میکنید که وای چقدر معرکه است یا در مواقعی که همسرتان به شما به قدر کافی ابراز عشق و محبت نمیکند احساس ناراحتی میکنید، شما از نظر عاطفی نیازمند عاطفهورزی هستید.

 

راههای عاطفهورزی

اما عاطفهورزی از چه راههایی میسر است؟ انتقال عاطفه به همسر از راههای بسیاری میسر و ممکن است. لزومی ندارد این راهها همیشه پرخرج باشند. تنها کافی است همسرتان را در آغوش بگیرید، او را ببوسید، به او بگویید که دوستش دارید (این جمله را بر زبان بیاورید، نه اینکه با خود بگویید او میداند یا باید بداند که من چقدر دوستش دارم)، دستش را بگیرید، با او به پیادهروی بروید، در مواقعی که در کنار هم نیستید به او زنگی بزنید، محبتتان را به او نشان دهید، شاخهای گل یا هدیه بدهید یا حتی وسیلهای که او داشتنش را آرزو میکرده برایش بخرید و بعد به او بگویید که فقط برای تو این را خریدم. اینها همه نمونههایی از عاطفهورزی به همسرند. فراموش نکنید ابراز محبت به همسر به افزایش عشق و محبت میانجامد، این احساس مراقبت و توجه را نشان میدهد و به تحکیم خانواده میانجامد.

 

در عشق ورزیدن خبره شویم

چند راهکار اصلی برای ابراز عاطفه و عشق و محبت به همسر وجود دارد. اگر شما و همسرتان تلاش کنید آنها را مرتب و منظم انجام دهید، میتوانید در عاطفه ورزیدن خبره شوید. ممکن است کسی بگوید اینها در بعضی موارد تظاهر است و واقعی نیست، اما اینها راهکارهایی واقعیاند. مشکل فقط این است که بسیاری از زن و شوهرها یاد نگرفتهاند آنها را عملی کنند و واقعیتش، کسی هم به آنها یاد نداده است. پس اگر تلاش کنید، ثمراتش را خواهید دید. امتحان کنید.

 در حالی که با هم به سراغ صبحانه میروید، به او بگویید که دوستش دارید. (نترسید، از زیاد گفتن جمله دوستت دارم کسی لوس نمیشود.)

  قبل از بیرون رفتن از خانه، او را ببوسید و عشقتان را به او ابراز کنید.

 طی روز و از محل کار یکی ـ دو مرتبه به او زنگ بزنید و جویای احوالش باشید.

جمله جادویی «دوستت دارم، عزیزم، مواظب خودت باش» را تکرار کنید.

 بعد از اتمام کار روزانه و قبل از رسیدن به خانه به او تلفن بزنید و بگویید که به خانه خواهید آمد و بعد، باز هم جمله جادویی را تکرار کنید.

 حداقل هفتهای یک بار یک دستهگل برای همسرتان بخرید و کارتی روی آن بگذارید و در آن جملهای احساسی و عاشقانه بنویسید (مثلاً دوستت دارم، عزیزم).

 وقتی به خانه رسیدید، همسرتان را در آغوش بگیرید و او را ببوسید و چند لحظهای درباره گذران روز با او حرف بزنید. توجه کنید که در این لحظه که همسرتان در حال صحبت کردن اولیه است، هیچ کار دیگری نکنید تا حواستان پرت نشود. برای شروع این کار میتوانید از او بپرسید امروز چه خبر؟ اگر فرزندی دارید، سعی نکنید سر صحبت با همسرتان را با احوالپرسی از فرزندتان باز کنید.

 شام را با هم بخورید و موقع شام هم باز عشقتان را به او ابراز کنید. (جمله جادویی را بر زبان بیاورید.)

 در شستن ظروف و تمیز کردن میز یا سفره به هم کمک کنید. باز هم یکدیگر را ببوسید.

 قبل از خواب، باز هم یکدیگر را نوازش کنید و جمله جادویی را برای هم تکرار کنید. بستر ماجراهای خاص خود را هم دارد که شاید در شمارههای آتی دربارهشان صحبت بکنیم .