افزایش و کاهش وزن در سالمندی هردو باعث شکستگی می شود

پزشک شما: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که افزایش و کاهش وزن در زنان پس از سن یائسگی با افزایش خطر شکستگی ولی در نواحی گوناگون، همراه است. همچنین، این یافته ها دیدگاه سنتی افزایش وزن و محافظت از خطر بروز شکستگی را به چالش کشید. اثر اضافه وزن بر بروز شکستگی پیچیده است. به خوبی شناخته شده است که وزن کم یک عامل خطر بروز شکستگی محسوب می شود. با وجود این، چاقی نیز موجب افزایش بروز شکستگی در برخی نواحی می شود. اثر کاهش وزن خواسته و ناخواسته بر الگوهای شکستگی در زنان یائسه روشن نیست. بدین منظور تیم محققین آمریکایی ارتباط بین تغییرات وزن بدن پس از یائسگی و شیوع شکستگی و نیز ارتباط بین کاهش وزن خواسته و ناخواسته بر خطر شکستگی را ارزیابی کردند. محققین داده های ۱۲۰۰۰۰ زن سالم و یائسه که در دامنه ۷۹-۵۰ سال قرار داشتند را در طی ۱۱ سال (۹۸-۱۳۹۳) تجزیه و تحلیل کردند. داده هایی مثل سن، نژاد، نمایه توده بدنی (BMI)، سیگار کشیدن، دریافت الکل، سطح فعالیت بدنی، دریافت کلسیم و ویتامین D در این پژوهش بررسی شدند. آزمودنی ها هر سال به لحاظ وزن و ارزیابی شکستگی در نواحی مختلف بررسی می شدند. آن ها به لحاظ وزنی در سه گروه؛ وزن ثابت ( تغییر کمتر از ۵درصد در مقایسه با وزن اولیه)، کاهش وزن ( کاهش ۵درصد در مقایسه با وزن اولیه) و افزایش وزن ( افزایش ۵درصدی در مقایسه با وزن اولیه) تقسیم شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که در طی ۱۱ سال پیگیری در مقایسه با گروه وزن ثابت، کاهش وزن با افزایش ۶۵درصدی سکستگی لگنی، ۹درصدی شکستگی بالا تنه و ۳۰درصدی شکستگی در مرکز بدن همراه بود. مقاله مرتبط با این مطالعه در BMJ-British Medical  منتشر شد.